Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert

na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne dla

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu

Na podstawie przepisów art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz .U. z 2015 r., Poz  618 z późn. zm.) Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu, Pl. Karola Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń, zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie w celu udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie:

 1. chorób wewnętrznych w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej, zabezpieczenie transportów medycznych dla pacjentów szpitala do godz. 15.00,
 1. pediatrii i neonatologii w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej,
 2. chirurgii ogólnej w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej,
 3. ginekologii i położnictwa w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej,
 4. anestezjologii i intensywnej terapii w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej,
 5. chirurgii dziecięcej w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej,
 6. izby przyjęć w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej oraz zabezpieczenia transportów medycznych do godz. 15.00,
 7. zakładu opiekuńczo-leczniczego w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej,
 8. dyżurowej ordynacji lekarskiej w oddziałach: chorób wewnętrznych, pediatrii i neonatologii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ginekologii i położnictwa, anestezjologii i intensywnej terapii i bloku operacyjnym oraz nocnej i świątecznej opieki lekarskiej w ramach POZ,
 9. radiologii i ultrasonografii w Pracowniach TK, USG, RTG i Mammografii,
 10. konsultacji specjalistycznych z zakresu: neurologii, pulmonologii, okulistyki, psychiatrii, psychologii, laryngologii, urologii, kardiologii, stomatologii,
 11. badań endoskopowych (gastroskopia, kolonoskopia) dla pacjentów ambulatoryjnych
 12. medycyny pracy,
 13. ginekologia i położnictwo w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Poradnia ginekologiczno – położnicza),
 14. gastroenterologia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Poradnia gastroenterologiczna).

Umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zostaną zawarte od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2017r.

W konkursie mogą brać udział oferenci spełniający wymagania określone w art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz .U. z 2015 r., Poz  618 z późn. zm.)

Szczegółowe materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, wzór umowy oraz wzór formularza oferty można otrzymać od dnia 06 listopada 2015r. w Dziale Organizacji i Rozliczeń Świadczeń Medycznych SP ZOZ w Gostyniu, pok. 13 /budynek A/  w godz. 09.00 – 15.00.

Oferty należy składać na obowiązujących formularzach w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ................ dla SP ZOZ w Gostyniu” w Sekretariacie SP ZOZ w Gostyniu pok. nr 10 w terminie do dnia 17.11.2015r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2015 r. o godz. 13.00 w Sekretariacie SP ZOZ w Gostyniu pok. nr 10.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu jej składania.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.szpital.gostyn.pl i tablicy informacyjnej w Budynku głównym szpitala.

SPZOZ w Gostyniu zastrzega sobie prawo do odwołania w całości lub części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

W przypadku zmiany terminu, oferenci zostaną powiadomieni odrębnie.

SPZOZ w Gostyniu zastrzega sobie prawo wyboru kilku ofert w celu wykonania całości zadania będącego przedmiotem konkursu.

Oferenci, których  interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie

w sprawie konkursu ofert

na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne dla

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu

Na podstawie przepisów art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz .U. z 2015 r., Poz  618 z późn. zm.) Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu, Pl. Karola Marcinkowskiego 8/9,  63-800 Gostyń, zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie w celu udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki pielęgniarskiej.

Nocna i świąteczna wyjazdowa opieka pielęgniarska obejmuje następujące gminy powiatu gostyńskiego: Miasto i Gmina Gostyń, Krobia, Pępowo, Poniec, Piaski, Borek Wielkopolski, Pogorzela.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na dowolną ilość gmin. Oferty należy składać oddzielnie na każdą gminę.

Umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zostaną zawarte na okres 24 miesięcy od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2017r.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych konkursem szacowane jest dla 73.000 pacjentów.

W konkursie mogą brać udział podmioty spełniające wymagania określone w art. 26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz .U. z 2015 r., Poz  618 z późn. zm.).

Szczegółowe materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, projekt umowy oraz wzór formularza oferty można otrzymać w Dziale Organizacji i Rozliczeń Świadczeń Medycznych SP ZOZ w Gostyniu, pok. 13 /budynek A/ lub pobrać ze strony internetowej www.szpital.gostyn.pl w terminie od  06.11.2015r. do dnia 17.11.2015 r. w godz. 8.00 – 15.00.

Oferty należy składać na obowiązujących formularzach w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki pielęgniarskiej w gminie/ mieście i gminie ................ dla SP ZOZ w Gostyniu” w Sekretariacie SP ZOZ w Gostyniu pok. nr 10 w terminie do dnia 17.11.2015 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2015 r. o godz. 13.00 w Sekretariacie SP ZOZ w Gostyniu pok. nr 10.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu jej składania.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.szpital.gostyn.pl  i tablicy informacyjnej w Budynku głównym szpitala.

SPZOZ w Gostyniu zastrzega sobie prawo do odwołania w całości lub części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

W przypadku zmiany terminu, oferenci zostaną powiadomieni odrębnie. SPZOZ w Gostyniu zastrzega sobie prawo wyboru kilku ofert w celu wykonania całości zadania będącego przedmiotem konkursu. Oferenci mają prawo do składania protestów dotyczących konkursu ofert zgodnie z regulaminem przeprowadzenia konkursu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

WYNIK KONKURSU 

W wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu informujemy, że powyższe stanowisko od dnia 1 października 2015r. obejmie lek. med. Renata Mikstacka.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Powiatu Gostyńskiego

ogłasza konkurs na stanowisko

Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Gostyniu Pl. Karola Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń

 

I. Kandydat zgłaszający się do konkursu winien spełniać następujące warunki:

 1. Posiadać tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny.
 2. Posiadać co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.
 3. Posiadać prawo wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Posiadać wiedzę w zakresie obowiązujących regulacji prawnych, dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych.

II. Kandydaci posiadający wymagane kwalifikacje powinni przedłożyć:    

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.
 2. Dokumenty potwierdzające  kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska.
 3. Opis przebiegu pracy zawodowej.
 4. Dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu w Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie jeżeli stosunek pracy nie uległ rozwiązaniu).
 6. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji objętej postępowaniem konkursowym w rozumieniu prawa pracy.
 7. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
 8. Aktualne zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy od terminu publikacji ogłoszenia o konkursie.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych.

Kandydaci składają oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie tych dokumentów. Do dokumentów mogą być dołączone opinie i rekomendacje z ostatnich lat pracy zawodowej.

Oferty z adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych SPZOZ w Gostyniu” Pl. K. Marcinkowskiego 8/9, 63-800 Gostyń  należy składać w zamkniętych kopertach w:

Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Gostyniu ul. Wrocławska 256,  63-800 Gostyń lub przesłać pocztą na powyższy adres. Na kopercie należy zamieścić: nazwisko, imię oraz adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail kandydata.

Termin składania ofert 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Gostyniu).

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 14 dni od upływu terminu do składania ofert. O dokładnym terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej, telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym przez Kandydata w złożonej ofercie lub e-mailem.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym zakładu można uzyskać:

-osobiście w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Gostyniu lub pod numerem telefonu 65 575 25 43.

Ogłoszenie zostało opublikowane w Gazecie Wyborczej w dniu 11 sierpnia 2015 r.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu informuje, iż szpital przeprowadza bezpłatną mammografię dla kobiet w wieku 50-69 lat, również bezpłatnie pobierany jest materiał z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego. 

Szczegółowe informacje i zapisy w szpitalu w Gostyniu pod nr tel. 65 65 32 26 800-04 w godz. od 7:00 do 14:30.