Oddziały

Modernizacja Szpitala - Oddziały Szpitalne i Blok Operacyjny

Wraz z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 szpital skorzystał z możliwości pozyskania środków finansowych w ramach wyżej wspomnianego programu. W tym celu zostały złożone dwa wnioski. Pierwszy dotyczył zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, drugi dotyczący przebudowy i rozbudowy szpitala złożył organ założycielski, czyli Starostwo Powiatowe w Gostyniu. Skorzystano również z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w celu pozyskania nowych w pełni wyposażonych ambulansów sanitarnych.

Pierwszym projektem jaki złożył szpital było „Doposażenie SP ZOZ Gostyń w specjalistyczny sprzęt medyczny” w ramach Działania 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie.

Ostateczny wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 29.12.2008 r. 5 marca 2009 r. do SPZOZ zostało przesłane pismo z Urzędu Marszałkowskiego o pozytywnej ocenie wniosku pod względem formalnym. 27 marca 2009 r. została podjęta uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyboru wniosków do dofinansowania. Wartość projektu została oszacowana na kwotę 3 252 275,37 zł, wartość kosztów kwalifikowanych wyniosła   2 403 323,20 zł,  dofinansowanie stanowiło 75% kosztów kwalifikowanych czyli kwotę 1 802 492,94 zł, tzw. wkład własny to kwota 1 449 782,43 zł. Całość projekt została zakończona 31 marca 2010 r.

W ramach projektu zakupiono Ultrasonograf z modułem Dopplera i 4 głowicami, Tomograf komputerowy 16–rzędowy, Histeroskop do badań ginekologicznych oraz Myjnię Dezynfektor do narzędzi chirurgicznych i sprzętu anestezjologicznego.

W międzyczasie szpital złożył wniosek w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego,  Pt. „Świadczenia na wysokim poziomie w powiecie gostyńskim – zakup specjalistycznych środków transportu medycznego.”

W ramach projektu zakupiono dwa ambulanse z pełnym wyposażeniem specjalistycznym. Wartość projektu wyniosła 870 000 zł, z czego wartość kosztów kwalifikowanych to kwota 784 460,98 zł, dofinansowanie z EFRR  stanowiło 85% kosztów kwalifikowanych.

Starostwo Powiatowe w Gostyniu złożyło wniosek w ramach WRPO dotyczący przebudowy i rozbudowy szpitala. Na liście projektów po ocenie merytorycznej - Działanie 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” wniosek powiatu gostyńskiego, pt. „Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu” uzyskał 44,5 pkt. Na liście projektów wyłonionych do dofinansowania dla Działania 5.3 w ramach konkursu Nr 04/V/2009 znalazło się 6 wniosków w tym także wniosek Starostwa Powiatowego w Gostyniu, reszta 21 wniosków znalazła się na tzw. liście rezerwowej.

W ramach w/w projektu szpitala zmodernizowano już jeden budynek z przeznaczeniem na pomieszczenia Oddziału Położniczo – Ginekologicznego. Ponadto utworzeno nową Izbę Przyjęć (w miejsce dawnej Chirurgii Dziecięcej), wraz z zamykanym podjazdem dla karetek pogotowia, nowa Chirurgia Dziecięca została utworzona na drugim piętrze budynku, przebudowano również Oddział Ginekologiczno – Położniczy oraz Noworodkowy, zmodernizowano również windę w istniejącym szybie. Przebudowano również parter Zespołu przychodni Zdrowia w celu utworzenia Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego oraz przebudowano i rozbudowano Blok Operacyjny z utworzeniem 3 sal operacyjnych w pełni klimatyzowanych, salą wybudzeń pacjentów, zapleczem sanitarnym dla personelu, podręczną sterylizatornią.

Wartość projektu wynosiła 11 679 824,87 zł w tym wydatki kwalifikowane to kwota 10 069 992,95 zł, dofinansowanie wynosi 70,33%, czyli 7 082 226,04 zł.  

W 2014 r. dzieki dofinansowaniu Starostwa Powiatowego w Gostyniu wyremontowano Oddział Chorób Wewnętrznych.

Wszystkie projekty przyczyniły się do znacznej poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych w szpitalu i komfortu pobytu pacjentów.